Ny forsikringsleverandør

Dekning, pris og betingelser endres ikke

Ny forsikringsleverandør for Betalingsbeskyttelse

Fra og med 1. juli 2017 bytter vi forsikringsleverandør fra Ikano Försäkring og inngår gruppeavtale med forsikringselskapet AXA i stedet. For våre kunder med Betalingsbeskyttelse vil forsikringen hos Ikano Försäkring opphøre fra 1. juli, mens forsikringen hos AXA vil gjelde fra samme dato.

Du trenger ikke gjøre noe
Du beholder forsikringen med uforandret innhold og til samme pris. Din dekning og alt annet vil forbli likt som før. Det gjøres endringer i vilkårenes punkt 15, 17 og 18, vedrørende hvor du henvender deg for å fremsette en søknad om erstatning, en klage, eller en henvendelse om personopplysninger. Øvrige endringer dreier seg primært om endring av navn på forsikringsgiver til AXA.

Vilkår for forsikring tegnet før 01.07.2017

Vilkår for forsikring tegnet etter 01.07.2017

Skal du søke erstatning?
For hendelser / forhold inntruffet i forkant av 1. juli 2017 skal du kontakte Crawford & Company:
Telefon: 66 85 86 96
For hendelser / forhold som inntreffer fra og med 1. juli 2017 skal du kontakte AXA:
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundservice@partners.axa

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss i Ikano Bank:
Telefon: 66 85 86 45
E-post: forsikringsservice@ikano.no

Informasjon om AXA

AXA er forsikringsgiver fra og med 1.juli 2017. AXA er navnet på Financial Assurance Company Limited, UK, organisasjonsnummer NO987261455, og Financial Insurance Company Limited, UK, organisasjonsnummer NO976686756. Begge er engelske selskaper med adresse Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5HR, England. All kontakt skjer gjennom det norske kontoret med adresse Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 800 37 500.

Tilsynsmyndighet er Prudential Regulation Authority, PRA, og Financial Conduct Authority, FCA, i England samt Finanstilsynet i
Norge, finanstilsynet.no.

Om forsikringsformidlingen

Forsikringstaker og forsikringsformidler for denne forsikringen er som tidligere Ikano Bank AB. Ikano Bank er registrert som forsikringsformidler for AXA. Denne kollektive forsikringen kan ikke tegnes direkte hos forsikringsgiverne. For formidlingen og administrasjon av Betalingsforsikring har Ikano Bank rett til å ta ut kompensasjon som utgjør 40 % av den den totale premien. Som forsikringsformidler vil Ikano Bank kunne beholde en andel av det årlige overskuddet. Overskuddet beregnes for en 12 måneders periode ut ifra et eventuelt overskudd. Ikano Bank kan motta opp til 65 % av det eventuelle overskuddet. Dersom den sammenlagte overskuddsberegningen er negativ overføres den negative delen til påfølgende år og regnes mot påfølgende års overskuddsdeling. Tidligere mottatt overskuddsdeling kan benyttes for å dekke opp fremtidige negative resultat. AXA er i følge lov og avtale ansvarlig for økonomiske tap som kan ramme en kunde på grunn av Ikano Banks forsikringsformidling.

Klager

Om du ikke er fornøyd med formidlingen av forsikringen kan du som tidligere henvende deg til Ikano Bank. Er du misfornøyd med produktet eller skadebehandlingen kan du kontakte klageansvarlig hos AXA. Dersom du ikke skulle være fornøyd med svaret du får, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 22 20 30 14. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på finansklagenemnda.no. Ovenstående vil ikke begrense din adgang til domstolsbehandling.

Personopplysninger

Ikano Banks håndtering av personopplysninger er uforandret. De reglene som gjelder for Ikano Forsikring i forsikringsvilkårene gjelder i tilsvarende deler for AXA og alle selskap innenfor det konsernet som AXA tilhører. AXA er fremdeles personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som gis til AXA. I vilkårenes punkt 18, Betalingsbeskyttelse, kan du lese mer om dine rettigheter og hvor du kan henvende deg dersom du har spørsmål eller ønsker å rette eventuelle feil.